About

โครงการ "ลดเปลี่ยนโลก" กับโตโยต้า ปีที่ 2

          โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบัน จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608

           รูปแบบการดำเนินงานของโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ได้แก่

          “โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนตามบริบทของพื้นที่อย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภันฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product & Service) ที่ได้จากการขับเคลื่อนงานร่วมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครอบคลุมการส่งเสริมการพัฒนาในหลากหลายมิติทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของชุมชน (ดำเนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

          “โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดนวัตกรรมระดับเยาวชนจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดคาร์บอน (Carbon neutrality 2050) โดยสามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ และต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดำเนินงานโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)