โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลงาน ด้วยการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง และสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
  • เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีของครู และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน

นักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน

ประเภทของรางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ :

เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1:

เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2:

เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย

รับเกียรติบัตรกิตติคุณ

หมายเหตุ: ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนหรือในสถานศึกษา ตามความเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ และร่วมพัฒนาผลงานกับทีมนักวิจัยนาโนเทค สวทช. มูลค่ารวมไม่เกิน 200,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

จัดประกวดทั้งสิ้น 4 รอบ (ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ) ดังนี้

รอบที่ 1 การคัดเลือกระดับภูมิภาค (4 ภาค)

1. คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาจากข้อเสนอโครงการ (ใบสมัคร) จากความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสถานศึกษา และบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี

2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุกทีมจะต้องเข้าร่วมอบรมความรู้การออกแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นเวลา 1 วัน ณ เครือข่ายภูมิภาค

3. คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความน่าสนใจของข้อเสนอโครงการ (ใบสมัคร) และคัดสรรทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 16 ทีม (ประกอบด้วยสายสามัญ 8 ทีม สายอาชีพ 8 ทีม) จากทุกเครือข่ายภูมิภาค

รอบที่ 2 อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ

1. ทีมที่ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบที่ 1) ทั้ง 16 ทีมจากทุกเครือข่ายภูมิภาค (สายสามัญ 8 ทีม สายอาชีพ 8 ทีม)  จะต้องเข้าร่วมอบรมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลงาน และนำเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย เป็นเวลา 2 วัน ในรูปแบบแฟลตฟอร์มออนไลน์

2. คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความน่าสนใจของโครงการจากการนำเสนอของทีม (pitching) ที่เข้ารอบทั้ง 16 ทีม (สายสามัญ 8 ทีม สายอาชีพ 8 ทีม) และคัดสรรทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบสุดท้าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ทีม

รอบที่ 3 การเตรียมความพร้อมสู่รอบตัดสิน

   ทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 8 ทีม จะได้รับคำปรึกษาจากนักวิจัยพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม (นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและนาโนเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสถานศึกษาเพื่อนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ

รอบที่ 4 การตัดสินผลงานนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ

     ทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 8 ทีม (รอบสุดท้าย) นำเสนอผลงานนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12120