นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก

การสมัครเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” สามารถทำได้ โดยการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง และ รายละเอียดของนวัตกรรมที่นำเสนอ ลงในแบบฟอร์มรับสมัครแบบออนไลน์

ในการจัดทำข้อเสนอโครงการ “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” ขอให้ผู้สมัครจัดทำข้อเสนอโครงการโดยเน้นเนื้อหาด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริม Carbon Neutral Society สร้างสรรค์สังคมให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกรอบแนวคิดให้เลือก 3 ด้าน ได้แก่

  1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Reduce Emission)
  2. การเพิ่มการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (More Adsorption)
  3. การชดเชยทางคาร์บอน (Carbon Offset)

โครงการขยายเวลาปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลกได้ที่

งานพัฒนาธุรกิจเชิงสังคม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

โทรศัพท์: 02-564-7100 ต่อ 6610 (นริศา) 6680 (ดร.ปิยะวรรณ)  Email: bitt-sbd@nanotec.or.th

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลงาน ด้วยการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง และสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
  • เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีของครู และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน

นักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน

ประเภทของรางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ :

เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1:

เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2:

เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย

รับเกียรติบัตรกิตติคุณ

หมายเหตุ: ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนหรือในสถานศึกษา ตามความเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ และร่วมพัฒนาผลงานกับทีมนักวิจัยนาโนเทค สวทช. มูลค่ารวมไม่เกิน 200,000 บาท