ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)

หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดกลับคืนมา เรียกได้ว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (เทียบก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ ที่ปล่อยออกมาด้วยค่าศักยภาพการทำให้โลกร้อนเป็นจำนวนเท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

ซึ่งเราสามารถสร้างชุมชนให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ด้วย 3 แนวทาง คือ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Reduce Emission)
การเพิ่มการดูดกลัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (More Adsorption)
การชดเชยทางคาร์บอน (Carbon Offset)

a